Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
10.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 146/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

10.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 146/2018 г. на ДСИ при РС Средец

РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
изп.дело №146/2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаната Юлияна Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.04.2019г. до 15.05.2019г., в канцеларията ми в гр.Средец, по молба на Коста Костадинов Петров и на основание чл. 487 ГПК, вр. чл.348 ГПК ще се проведе ПЪРВА публична продан на недвижим имот находящ се в с.Богданово, общ.Средец, обл.Бургас.
Страни по делото: съделителите Коста Костадинов Петров, Георги Костадинов Петров и Стоянка Костадинова Балабанова.
Описание на имота : Дворно място с административен адрес с.Богданово, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващо поземлен имот с пл.№191 в кв.14 по плана на селото, с площ от 940 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със РЗП 140 кв.м., при граници: улица, улица, имот 190 и имот 192, изнесен на публична продан по гр.дело 507/2017г. на РС Средец, за който имот по неприложена в срок дворищна регулация са отредени: 1. УПИ V- 191 в кв.14 с площ от 535 кв.м., от които собствено място 390 кв.м., предаваеми по регулация от имот 192 - 15 кв.м. и от община Средец - 130 кв.м., при граници на парцела: улица, УПИ IV- 191 , УПИ III-190 , УПИ VI-192, УПИ VII-192 и 2.УПИ IV- 191 в кв.14 с площ от 490 кв.м, ведно с двуетажната полумасивна жилищна сграда с РЗП 140кв.м, от които собствено място 390 кв.м. и предаваеми по регулация от имот 190 - 15 кв.м, при граници на парцела: улица, улица, УПИ III-190 и УПИ V-191; от който имот по неприложена в срок дворищна регулация се предават към УПИ III 192 - 50 кв.м и към УПИ VI 192- 25 кв.м.
Началната цена, от която ще започне проданта е 4668лв.- 80 % от оценката на имота.
Собственици на продавания имот: съделителите Коста Костадинов Петров, Георги Костадинов Петров и Стоянка Костадинова Балабанова.
Тежести върху имота: възбрана, вписана в том 1, акт.№ 120 от 20.12.2018г на АВ служба по вписвания гр.Средец, вписана по настоящото дело
Място на проданта- сградата на РС Средец: Тя продължава един месец и започва от 15.04.2019г. и приключва в края на работния ден на 15.05.2019г.
Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните вторник и четвъртък от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - Средец.
Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС.Средец- ІІ етаж, стая 203, до 17.00ч. на 15.05.2019г. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан. Всеки от съделителите в делбата може да го изкупи при условията на чл. 505, ал. 2. ГПК Ако няколко съделители желаят да изкупят имота, се извършва нова продан само между тях при първоначална цена - предложената най-висока при първата продан. Тя продължава една седмица и се извършва по общите правила. Ако при проданта по ал. 2 никой от съделителите не изкупи имота, той се възлага на наддавача - трето лице на делбата, предложило най-високата цена при първата продан. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на РС Средец в Банка "ДСК"ЕАД, IBAN BG73STSA93003300700905.
Обявяване на купувач: На 16.05.2019г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувача.

Държавен съдебен изпълнител:
/Ю.Кръстева/

04.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ...]

14.03.2019
Обявление по изп.дело №78/2018г. [ още ...]

08.03.2019
Обявление по изп.дело №4/2018г. [ още ...]

16.04.2018
16 април 2018 г. - "Ден на oтворени врати" в Районен съд - гр. Средец [ още ...]

08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ...]

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас