Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
11.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 4/2018 Г. [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

11.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 4/2018 Г.

РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
изп.дело №4/2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаната Ю.Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2018г. до 14.06.2018г., в канцеларията ми в гр.Средец по молба на взискателя и на основание чл. 487 ГПК ще се проведе ПЪРВА публична продан на недвижими имоти, находящи се в землището на с.СВЕТЛИНА, общ.Средец, обл.Бургас.
Страни по делото: взискател- Фридрих Харт и длъжник Анета Христова Димова.
Описание на имота и начална цена:
1/ 6 ид. част от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 015025 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория трета, местност " Конарката", площ на цялата 3, 402 дка, при граници: имоти 015024, 015020, 015021, 015026 и 000281-полски път, като върху имота има следните ограничения: 11 електропровод 20 кV. На 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода , не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне проданта е 440лв.
1 / 6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 024018 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория трета, местност " Дремджите", площ на цялата 4, 001 дка, при граници: имоти 024019, 024009, 024017 и 000079-полски път. Началната цена, от която ще започне проданта е 517.36лв
1/ 6 ид.ч. от поземлен имот находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 027027 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория четвърта , местност " Кашлището", площ на цялата 3, 585 дка, при граници: имоти 027025, 000014-полски път, 027028 и 027045 .Началната цена, от която ще започне проданта 464лв
1/6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 036029 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория трета, местност "Големия юрт", площ на цялата 2, 699 дка, при граници: имоти 036030, 000300-полски път, 036028, 036024. Началната цена, от която ще започне проданта е 350лв.
1/ 6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 037016 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория трета, местност " Ченгине баир", площ на цялата 2, 999 дка, при граници: имоти 037017, 037004, 037005, 037015 и 000097-полски път. Началната цена, от която ще започне проданта 388лв
1/6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 055004 по КВС, начин на трайно ползване- ливада, категория трета, местност „Симеонов бент"", площ на цялата 15, 300 дка, при граници: имоти 055005, 000184-полскипът, 055008, 000232-вътрешна река. Началната цена, от която ще започне проданта 1978.66лв
1 /6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 056001 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория девета , местност " Органджика", площ на цялата 3, 444 дка, при граници: имоти 056002, 000181 и 000178-полски път Началната цена, от която ще започне проданта 453.34лв.
1/6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 090003 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория пета, местност " Айдере ", площ на цялата 5, 001 дка, при граници: 090002, 000312-полски път, 090004-посевна площ, землищна граница Началната цена, от която ще започне проданта 646.66лв.

 

1/ 6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 122011 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория трета, местност "Трапа", площ на цялата 3, 600 дка, при граници: имоти 122010, 000128-полски път, 122006 , 122012. Началната цена, от която ще започне проданта 465.33лв.
1 / 6 ид.ч. от поземлен имот, находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот №137044 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория четвърта , местност " Лисичев баир", площ на цялата 0, 465 дка, при граници: имоти 137042, 137037, 137045 137046 . Началната цена, от която ще започне проданта е 62.66лв.
1 / 6 ид.ч. от поземлен имот находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 137045 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория четвърта , местност " Лисичев баир", площ на цялата 0, 609 дка, при граници: имоти 137044, 137037, 000065-полски път, 137046. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се стопанисват и опазват в съответствие с чл.18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационните срокове. Началната цена, от която ще започне проданта е 78.66лв. и
1 / 6 ид.ч. от поземлен имот находящ се в землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, съставляващ имот № 150023 по КВС, начин на трайно ползване- посевна площ, категория четвърта, местност " Лозята", площ на цялата 10.223 дка, при граници: имоти 150022, 000051, 000324, 150024, 000050-полски път. Началната цена, от която ще започне проданта е 1322.66лв.
Собственик на продавания имот: дъжника по делото
Тежести върху имота: възбрана, вписана на 02.02.2018г. в полза на взискателя по делото
Място на проданта- сградата на РС Средец: Тя продължава един месец и започва от 14.05.2018г. и приключва в края на работния ден на 14.06.2018г.
Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните вторник и четвъртък от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - гр.Средец.
Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС.Средец- ІІ етаж, стая 203, до 17.00ч. на 14.06.2018г. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на РС.Средец в Банка "ДСК"ЕАД - клон гр.Средец, IBAN - BG73STSA93003300700905.
Обявяване на купувач: На 15.06.2018г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувача.

Държавен съдебен изпълнител: /Ю.Кръстева/

 

16.04.2018
16 април 2018 г. - "Ден на oтворени врати" в Районен съд - гр. Средец [ още ...]

08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ...]

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас