Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
01.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 72/2014 Г. [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

01.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 72/2014 Г.

РАЙОНЕН СЪД ГРАД СРЕДЕЦ

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
изп.дело №72/2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаната Ю.Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.03.2018г. до 02.04.2018г., в канцеларията ми в гр.Средец по молба на взискателя и на основание чл. 487 ГПК, вр. чл. 494, ГПК ще се проведе втора публична продан на недвижими имоти, находящи се в землището на с.ГРАНИТЕЦ, общ.Средец, обл.Бургас.
Страни по делото: взискател- НАП ЧДВ и длъжници : насл. на Станю Вълканов Николов
Описание на имотите и начална цена:
1 / 3 ид.част от изоставена нива в местността „ Коджа баир" , землище с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, общ.Средец, обл.Бургас, съставляваща имот № 005041 по КВС на селото, площ на цялата 11, 017дка, категория девета, граници: имоти 005057-изоставена нива,имот 005058-изоставена нива, имот 005059-изоставена нива, имот 005060-изоставена нива, имот 005067-изоставена нива, имот 000074-изост.трайни насаждения, имот 000073-полски път, с начална цена, от която ще започне проданта - 247.50лв.,
1 / 3 ид.част от изоставена нива в местността „ Коджа баир" , землище с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, общ.Средец, обл.Бургас, съставляваща имот № 005048 по КВС на селото, с площ на цялата 4, 023дка, категория осма, граници: имоти 000025-изоставени трайни насаждения, 005004-изоставена нива и имот 000028-полски път., с начална цена, от която ще започне проданта - 162.90лв.,
Собственик на продаваните имоти: длъжниците по делото.
Тежести върху имота: възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в том І, акт № 97, дв.вх.рег.№ 1401/25.08.2014г.
Място на проданта- сградата на РС Средец. Тя продължава един месец и започва от 02.03.2018 и приключва в края на работния ден на 02.03. 2018г.
Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните сряда и петък от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - гр.Средец.
Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районен съд гр.Средец- ІІ етаж, стая 203, до 17.00ч. на 02.04.2018г. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд - гр.Средец в Банка "ДСК"ЕАД - клон гр.Средец, IBAN - BG73STSA93003300700905.
Обявяване на купувач: На 03.04.2018г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувача.

Държавен съдебен изпълнител: /Ю.Кръстева/

 

 

08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ...]

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас