Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
05.10.2017
Обявление за публична продажаба по изп. д. 72/2014 [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

05.10.2017
Обявление за публична продажаба по изп. д. 72/2014

РАЙОНЕН СЪД ГРАД СРЕДЕЦ

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
изп.дело №72/2014г.
О Б Я В Л Е Н И Е
Подписаната Ю.Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.10.2017г. до 06.11.2017г., в канцеларията ми в гр.Средец по молба на взискателя и на основание чл. 487 ГПК, вр. чл. 494, ал.2 ГПК ще се проведе първа публична продан на недвижими имоти, находящи се в землището на с.ГРАНИТЕЦ, общ.Средец, обл.Бургас.
Страни по делото: взискател- НАП ЧДВ и длъжник : Станю Вълканов Николов
Описание на имотите и начална цена:
1 / 3 ид.част от изоставена нива в местността „ Коджа баир" , землище с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, общ.Средец, обл.Бургас, съставляваща имот № 005041 по КВС на селото, площ на цялата 11, 017дка, категория девета, граници: имоти 005057-изоставена нива,имот 005058-изоставена нива, имот 005059-изоставена нива, имот 005060-изоставена нива, имот 005067-изоставена нива, имот 000074-изост.трайни насаждения, имот 000073-полски път, с начална цена, от която ще започне проданта - 275лв. и 1 / 3 ид.част от изоставена нива в местността „ Коджа баир" , землище с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, общ.Средец, обл.Бургас, съставляваща имот № 005048 по КВС на селото, с площ на цялата 4, 023дка, категория осма, граници: имоти 000025-изоставени трайни насаждения, 005004-изоставена нива и имот 000028-полски път., с начална цена, от която ще започне проданта - 181лв.,
Собственик на продаваните имоти: длъжника по делото.
Тежести върху имота: възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в том І, акт № 97, дв.вх.рег.№ 1401/25.08.2014г.
Място на проданта- сградата на РС Средец. Тя продължава един месец и започва от 06.10.2017 и приключва в края на работния ден на 06.11. 2017г.
Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните сряда и петък от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - гр.Средец.
Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районен съд гр.Средец- ІІ етаж, стая 203, до 17.00ч. на 06.11.2017г. Наддавачът може да направи повече от едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд - гр.Средец в Банка "ДСК"ЕАД - клон гр.Средец, IBAN - BG73STSA93003300700905.
Обявяване на купувач: На 07.11.2017г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувача.

Държавен съдебен изпълнител: /Ю.Кръстева/

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2017 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас